Koszyk jest pusty

Kategorie produktów

Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.ogrody-skal.pl

I. Podstawowe pojęcia

Sprzedawca – Ogrody-Skal Grażyna Skalska z siedzibą w Warszawie przy ulicy Maryli 12.  Działalność nierejestrowana - Grażyna Skalska

Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.ogrody-skal.pl  za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

Towar - rzecz ruchoma lub usługa i treść cyfrowa prezentowane w Sklepie, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu Towarów.

II. Postanowienia ogólne                         

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.ogrody-skal/sklep

 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

 1. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez www.ogrody-skal/sklep oraz e-mailowo na adres: grazynaskalska@ogrody-skal.pl   7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeni zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.

 3. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia złożonego zamówienia, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, który w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym, rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.

 4. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8 – 18.

 5. Do każdego zamówienia na Towary na prośbę klienta wystawiane są faktury bez VAT lub rachunki    

 6. Towary i usługi cyfrowe wysyłane są e-mailem w formie cyfrowej - pobranie.                                                 

 7. Dla Towarów firmy C-System Sprzedawca świadczy usługi pośrednictwa i C-System wystawia  dokument   sprzedaży.
 8.  Towary - rzeczy ruchome wysyłane są z magazynów producentów.

 9. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
 10. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:                

                       a. Telefony - 602 374 354 lub 22 643 45 01

                       b. e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                       c. Adres korespondencyjny: Grażyna Skalska, ul. Maryli 12,  02-842 Warszawa.          

IV Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

 1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich. Koszt dostawy lub jego brak jest podany w opisie danego produktu. Więcej informacji: www.ogrody-skal/koszty-dostawy

 2. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

 3. Czas oczekiwania na przesyłkę podawany jest przy opisie towarów. Na czas oczekiwania składa  się czas realizacji zamówienia (zamówienie towaru u producenta, skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku Polski).

V Formy płatności

 1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące formy płatności: przelew na rachunek bankowy PKO BP      25 1020 1169 0000 8702 0050 2815 
 2. Przesyłka będzie wysłana gdy pieniądze wpłyną na nasze konto.
 3. Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 14 dni od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.
 4. Szczegółowe informacje w zakładce: www.ogrody-skal/formy-platnosci

VI Reklamacje

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121).

 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

 3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

 6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

 7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

 8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

 9. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać  wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

 10. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 11. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 12. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

 13. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

 14. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg termin przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

 15. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w części III ust. 7 pkt c niniejszego regulaminu.

VII. Prawo odstąpienia od umowy 

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Grażyna Skalska, ul.Maryli 12, 02-842 Warszawa lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 4. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: Grażyna Skalska, ul. Maryli 12, 02-842 Warszawa.

 6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi należności za zwrócony towar przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.

 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

 8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który   jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 1. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

 1. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia  każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

 1. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

IX Postanowienia końcowe

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą Ogrody-Skal Grażyna Skalska.

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.

 1. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu: www.ogrody-skal.pl/regulamin

 1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

 1. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 1. Wszystkie powyższe postanowienia regulaminu na wniosek Klienta mogą podlegać indywidualnym negocjacjom i zmianom w celu uzyskania satysfakcji Klienta z zakupów w Sklepie. Ustalenia negocjacji muszą być dokumentowane w formie pisemnej np. e- mailem. Ustalenia nie mogą zmienić zasad zakupów na mniej korzystne dla Klienta niż zapisane w niniejszym regulaminie.

We use cookies
Korzystając z tej strony zgadzasz się na używanie plików cookie, które są przechowywane na Twoim urządzeniu. Za pośrednictwem cookies zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań. Więcej informacji, w tym sposób zmiany ustawień znajdziesz w Polityce Prywatności.